Onze 3 speerpunten

Klimaat


Wij ruimen de troep wel op!

Er moet iets veranderen om de klimaatverandering een halt toe te roepen. De verbruiker van fossiele brandstoffen moet betalen voor compensatie van de uitstoot. In 2035 moet 90% van de energie zonder CO2-uitstoot worden opgewekt. Voor grote investeringen in groene energie kan een investeringsvoorstel worden ingediend ten behoeve van een gunstige financiering. Wereldwijd moeten er strikte doelen worden gesteld om oneerlijke concurrentie uit te sluiten.

Lees meer
Onderwijs


Het meeste uit jezelf halen

Alle soorten onderwijs moeten weer voor iedereen betaalbaar, toegankelijk en van goede kwaliteit worden. Leuk en leerzaam gaan weer hand in hand, stress onder scholieren en studenten moet worden verminderd en afstuderen doen we zonder studieschuld. Minder studie-uitval door een betere voorlichting over de vervolgopleiding. Waarden als de democratie, vrijheid en onderling respect lopen als een rode draad door de schooltijd; van peuter tot aan het afstuderen.

Lees meer
Wonen


Een duurzaam dak boven je hoofd

Wonen is een recht en woningen zijn om in te wónen, dus niet om in te beleggen of te gebruiken als vermogensobjecten. Daarom moeten er meer duurzame woningen voor starters worden gebouwd en doorgroei op de woningmarkt moet worden bevorderd. Voor bestaande woningen moet er gunstige financiële hulp worden geboden voor eigenaren om hun huis te verduurzamen. Om verstedelijking te balanceren, moet er meer natuur en recreatie in en om stedelijk gebied worden aangelegd.

Lees meer

Onze overige standpunten:

Zorg


Wanneer jij het nodig hebt!

Gezondheidszorg is een groot goed. Wij willen goede, continue en betaalbare zorg voor iedereen. Meer échte efficiency; inzetten op preventie en overbodige zorg terugdringen. Zorgcapaciteit voor onvoorziene situaties moet worden gewaarborgd met een Nationale Reserve Zorgpersoneel.

Lees meer
Werk


Gelijke kansen voor iedereen

Iedereen die meedoet in Nederland, moet kunnen bijdragen door te werken. Dit willen we doen door vaste contracten te stimuleren zodat werkgevers in werknemers gaan investeren. Discriminatie op de arbeidsmarkt willen we actief bestrijden. Werk- en leefomstandigheden van arbeidsmigranten moeten verbeteren.

Lees meer
Veiligheid


Veilig jezelf zijn; thuis, op straat en online

Veel criminaliteit verschuift naar het internet. Om je ook daar veilig te voelen, willen we grootschalig voorlichten over cybercriminaliteit. Verder willen we meer aandacht voor de intrinsieke oorzaak van criminaliteit en we willen meer aandacht voor slachtoffers tijdens nazorg en juridische procedures.

Lees meer
Mobiliteit en verkeer


Bewust mobiel

Het vervoer van A naar B moet duurzamer. Daarvoor willen we het het gebruik van de fiets en het OV stimuleren. We willen de autobelastingen eerlijker, duurzamer en doelmatiger maken, gebaseerd op gebruik in plaats van bezit. De aanschaf van elektrische auto’s maken we interessanter.

Lees meer
Corona


Wat er allemaal wél kan!

Risicogestuurde maatregelen in plaats van generieke. Meer aandacht voor algehele gezondheid, economie, welzijn en het geluksgevoel. Betere voorlichting en ondersteuning om het immuunsysteem van de bevolking te verbeteren. Vaccineren zal niet worden verplicht, niet direct noch indirect.

Lees meer
Democratie en monarchie


Eerlijk, open en transparant

De democratie is er voor de burgers, wij willen meer invloed middels burgerberraden en raadplegende referenda (door middel van DigiD). We willen stemrecht introduceren vanaf 16 jaar. De kosten van het koningshuis moeten transparant worden gemaakt.

Lees meer
Belastingen


Begrijpelijk, doeltreffend en solidair

De complexiteit van ons belastingstelsel is onnodig hoog, dit willen we simpeler maken. Afschaffing van toeslagen moet hier ook aan bijdragen. We willen een doelmatig en eerlijk stelsel voor iedereen; jong, oud, arm, rijk, etcetera. Verder willen we ook middels belastingen de verduurzaming stimuleren.

Lees meer
Defensie


Samen sterk

Vrede is onze ideologie en hier willen we sterker tot oproepen. Verder willen we meer aandacht en prioriteit voor de bestrijding van cybercriminaliteit, vanwege vervagende grenzen moet dit in grote internationale samenwerking. We willen een efficiënter defensieapparaat, effectief samenwerkend met onze partners.

Lees meer
Buitenland


Soeverein samenwerken

Alle jongeren samen kunnen de wereld redden, klimaat en migratie overstijgen alle grenzen! Vergaande samenwerking op alle gebieden is essentieel, om te beginnen in Europa. Weg met de bureaucratie, veel meer jongeren, en geen geld voor onwillige landen.

Lees meer
Pensioenen


Ook voor jongeren een goed pensioen!

Het huidige pensioenstelsel is goed maar niet houdbaar; toekomstige generaties gaan niet van een welverdiend pensioen genieten zoals voorgaande generaties dat konden. Duurzaam investeren is het credo, dan hebben we er in de toekomst dubbel plezier van.

Lees meer

KlimaatWij willen:


 • Uitstoot van broeikasgassen voor 2035 met tachtig procent verminderen.
 • Beter bestand zijn tegen een veranderend klimaat.

Hoe JONG dit wil bereiken:


 • De vervuiler, ook de grootverbruiker, betaalt. Het gebruik van fossiele brandstoffen zwaarder belasten.
 • Europese samenwerking moet gestimuleerd worden om te zorgen dat bedrijven hun uitstoot niet gaan verplaatsen. Als landen hier niet aan mee willen werken, moeten ze hiertoe gedwongen worden door de financiële hulp die aan gegeven wordt.
 • Energieleveranciers moeten voor 2035 hun stroom CO2-neutraal opwekken. Hiervoor moeten zij meer vrijheid krijgen.
 • Subsidieer onderzoek naar innovaties. Geen subsidies meer voor groene energie, want door fossiele brandstoffen duurder te maken, zullen vervuilers uit zichzelf overstappen naar groene energie.
 • Voor grootschalige investeringen in CO2-neutrale energie bieden we een gunstige lening met lage rente en lange looptijd. Hiermee wordt het mogelijk om groene projecten te financieren.
 • Er moeten rekening gehouden worden met extreme weersituaties. Ook burgers moeten een bijdrage leveren: volledig bestrate tuinen zorgen bijvoorbeeld voor overlopende riolen bij heftige regenval.
 • Afvalstromen minimaliseren; geen verpakking om een verpakking, statiegeld op blikjes, geen plasticje om de komkommer, etcetera.
 • Iedereen ondervindt de gevolgen van de klimaatveranderingen, dus iedereen moet zijn steentje bijdragen om de gevolgen te bestrijden. Dat kan vrijwillig middels Bugerraden, maar voor bedrijven moet dit een verplichting zijn.

Terug naar boven


OnderwijsWij willen:


 • Kansenongelijkheid in het onderwijs verkleinen.
 • Investeren in het speciaal onderwijs.
 • Kwaliteit van onderwijs verbeteren.
 • Lerarentekort oplossen.
 • Samenwerkingen tussen basisscholen en kinderopvang verbeteren.
 • Kinderopvang betaalbaarder maken.
 • Stages eerlijk betalen.
 • Meer stageplekken.
 • Zonder studieschuld afstuderen.
 • De werkdruk in het onderwijs verminderen.
 • Meer innovatie en wetenschappelijk onderzoek.
 • Betaalbare huisvesting voor studenten.

Hoe JONG dit wil bereiken:


 • Zorgen voor rustigere en kleinere klassen.
 • Kinderen die speciaal onderwijs nodig hebben, moeten dat kunnen krijgen.
 • Woongeld voor basisschoolleraren in gebieden waar wonen aanzienlijk duurder is.
 • Basisscholen een financiële compensatie geven wanneer zij kinderopvang (laten) aanbieden in hun gebouw.
 • Schoolwerk en nieuwsbrieven digitaal.
 • Verschillen tussen scholen verkleinen door scholen waar veel hulpbehoevende leerlingen zijn een compensatie te geven.
 • Leerplicht tot een diploma behaald is.
 • Meer aandacht voor leerlingen die een studie moeten kiezen door betere inzet van decanen en beroeps-/studiekeuzetesten. De investering wordt terugverdiend met lagere uitval op het MBO/HBO/WO.
 • Minimum stagevergoeding: een eerlijk loon voor stagiaires.
 • Het spreiden van stageperiodes leidt tot meer beschikbare stageplekken.
 • Het solliciteren op een stageplek moet anoniem worden, om discriminatie tegen te gaan.
 • Het leenstelsel afschaffen en de basisbeurs herinvoeren.

Terug naar boven


WonenWij willen:


 • Meer woningen bouwen.
 • Wonen betaalbaarder maken.
 • De kwaliteit van woningen verbeteren.
 • Woningen verduurzamen.
 • Meer natuur en recreatie rondom stedelijke gebieden.
 • Discriminatie op de woningmarkt tegengaan.

Hoe JONG dit wil bereiken:


 • Om het bouwen van woningen makkelijker te maken moet een vrijer bestemmingsplan gehanteerd worden.
 • Kamerverhuur moet altijd worden toegestaan, mits aan alle eisen wordt voldaan.
 • Het aantal bouwlocaties moet stijgen.
 • Om woningen te verduurzamen: biedt een gunstige lening aan met lage rente.
 • Bestaande woningen mogen niet gekocht worden door beleggers. Alleen als beleggers aantoonbaar maatschappelijke waarde zoals het creëren van extra woonruimte toevoegen, wordt het toegestaan.
 • Natuur- en recreatiegebieden moeten beter gespreid worden. Natuurgebieden hoeven niet alleen in afgelegen gebieden te liggen waar weinig mensen ervan kunnen genieten.

Terug naar boven


ZorgWij willen:


 • Betaalbare zorg voor iedereen.
 • Jeugdzorg verbeteren en toegankelijker maken.
 • Meer inzetten op preventie.
 • De oprichting van een Nationale Reserve Zorgpersoneel.
 • Meer flexibele zorgcapaciteit, met name van IC-verpleegkundigen.
 • Zorg terugdringen die medisch gezien niet nodig is.
 • Beter salaris voor zorgmedewerkers.
 • Personeelstekorten beperken.

Hoe JONG dit wil bereiken:


 • Het eigen risico verlagen om te voorkomen dat mensen zorg mijden. Dit is goed voor zowel de gezondheid als de portemonnee. Een ziekte eerder ontdekken, betekent een hogere kans op genezing en daarmee lagere kosten.
 • Stimuleren dat zorgverzekeringen voor een langere tijd worden afgesloten. Hiermee zal er een verantwoording ontstaan voor de verzekeraar om te investeren in de leefstijl van de verzekerde en meer te doen aan preventie.
 • Een gezonde leefstijl en deelname aan preventieprogramma’s door de verzekerde belonen met een korting op de verzekeringspremie.
 • Alle zorg is de afgelopen jaren uitgehold door diverse bezuinigingen, zo ook de jeugdzorg. Dit moet worden teruggedraaid; een goede start is cruciaal om op latere leeftijd zelfstandig, gezond en succesvol te kunnen zijn.
 • Uitbreiding van het elektronisch patiëntendossier met prioriteit op de beveiliging van persoonsgegevens. Met een druk op de knop moet het voor een arts of specialist duidelijk zijn wat de medische geschiedenis van een patiënt is. De centrale database anoniem inzetten voor data-analyses bij medisch onderzoek wat mogelijk veel levens kan redden.
 • Om ook in crisissituaties voldoende zorgpersoneel te hebben, zetten we een Nationale Reserve Zorgpersoneel op. Deze mensen kunnen worden ingezet bij rampen, terrorisme of epidemieën.

Terug naar boven


WerkWij willen:


 • Vaste contracten stimuleren.
 • Het minimumloon van jongeren verhogen.
 • Lagere verplichte pensioenpremies voor jongeren.
 • Het nettoloon voor jongeren verhogen.
 • Minder discriminatie op de arbeidsmarkt.
 • De werk- en leefomstandigheden van arbeidsmigranten verbeteren.

Hoe JONG dit wil bereiken:


 • Meer aandacht voor langer dienstverband met vaste contracten en investeren in de werknemers.
 • Het verschil in belastingen tussen werknemer en zzp’er moet kleiner worden gemaakt.
 • Discriminatie op de arbeidsmarkt hard aanpakken. Oprichting van meldpunt arbeidsmarktdiscriminatie en strikter handhaven.
 • De huisvesting voor arbeidsmigranten verbeteren.
 • De overheid moet de positie van buitenlandse werknemers verbeteren door meer en betere informatie te verstrekken over hoe Nederland werkt, ook in de verschillende buitenlandse talen. Uiteraard bevorderen we inburgering en het leren van de Nederlandse taal.

Terug naar boven


VeiligheidWij willen:


 • Beter voorlichten over (cyber)criminaliteit.
 • Oorzaken criminaliteit analyseren en aanpakken.
 • Voorkomen dat criminaliteit loont.
 • Definitieve oplossing illegale wietteelt.
 • Goede slachtofferhulp in nazorg en juridische procedures.

Hoe JONG dit wil bereiken:


 • Op scholen moet meer aandacht gegeven worden aan de gevolgen van criminaliteit. Voorkom dat jongeren het verkeerde pad kiezen. Ontmoedig alcohol- en drugsgebruik nog veel sterker.
 • Voor gedetineerden zonder diploma: leerplicht.
 • Het verbouwen en verhandelen van wiet wordt een legale sector die gereguleerd wordt door de overheid.
 • Drugscriminaliteit harder aanpakken met behulp van meer innovatieve maatregelen. Internationale samenwerking is essentieel, met name met onze buurlanden.
 • Meer maatregelen treffen tegen online criminaliteit als phishing en scamming. Meer voorlichten en zwaarder straffen.

Terug naar boven


Mobiliteit en verkeerWij willen:


 • Sneller, schoner en slimmer verkeer.

Hoe JONG dit wil bereiken:


 • Verbind wonen en werken meer. Door woningen te bouwen waar de meeste werkgelegenheid is en andersom, verkort je de afstand en verminderd daardoor het verkeer.
 • Stimuleer het treinverkeer; dit is schoon en houdt de wegen vrij.
 • Stimuleer de fiets: schoon, gezond en goedkoop. Investeren in bijvoorbeeld fietssnelwegen.
 • Gebruik en bezit van de vervuilende auto moet zwaarder belast worden.
 • De inzet van elektrische stadsbussen verder versnellen.
 • Verbod op verkoop van benzine brommers en scooters.
 • Stimuleer ophaalpunten voor pakketjes om het aantal gemotoriseerde vervoersbewegingen te verminderen.
 • Meer lange vrachtwagens.
 • In ieder geval tijdens de spits een algemeen inhaalverbod voor vrachtwagens.
 • Meer Big Data inzetten om verkeersstromen te optimaliseren.

Terug naar boven


CoronaWij willen:


 • Een duidelijke strategie met een doelmatig en sociaal beleid.
 • Vaccineren niet verplichten.
 • Economische schade zo veel mogelijk beperken en de gevolgen eerlijk over de generaties verdelen.
 • Reguliere zorg zoveel mogelijk door laten gaan.
 • Meer aandacht voor indirecte gevolgen van corona en ingestelde maatregelen.

Hoe JONG dit wil bereiken:


 • Zorgen voor een duidelijke strategie door beter de doelen te bepalen. Meer onderzoek naar de gevolgen van specifieke maatregelen, altijd de proportionaliteit toetsen.
 • Gezondheid is meer dan corona; meer aandacht voor het aantal gezonde levensjaren. Patiënten met andere ziekten mogen hun behandelingen niet uitgesteld zien worden door corona. Ook de gevolgen van de ingestelde maatregelen voor de overige volksgezondheid moeten getoetst zijn alvorens een maatregel daadwerkelijk kan worden ingesteld.
 • Vaccineren tegen corona is een vrije keuze, zoals iedere vaccinatie dat is. Het mag geen gevolgen hebben als iemand ervoor gekozen heeft zich niet te laten vaccineren.
 • Alle aanbevelingen van het OMT dienen te zijn voorzien van een kwantitatieve onderbouwing. Na 12 maanden corona is het geen optie meer om te handelen op basis van trial and error.
 • Inrichten van enkele corona-ziekenhuizen om deze zorg van de reguliere zorg te scheiden. Om de reguliere ziekenhuizen corona-vrij te houden, willen we snelteststraaten inrichten voor de ingang. Zowel patiënten als medewerkers die positief testen mogen dát ziekenhuis niet in.
 • Meer voorlichting over het immuunsysteem; wat kan iedereen zelf doen om de kans te verlagen ernstig ziek te worden met corona?

Terug naar boven


Democratie en monarchieWij willen:


 • Meer invloed van de burger.
 • Stemrecht verlagen naar zestien jaar.
 • Kosten Koningshuis transparant maken.

Hoe JONG dit wil bereiken:


 • Jongeren mogen en moeten al veel vanaf hun zestiende; wij vinden dat stemmen daar ook bij hoort.
 • Over belangrijke lokale politieke onderwerpen worden er burgerberaden georganiseerd.
 • Voer het raadgevend referendum in. Dit moet het draagvlak onder beslissingen en het vertrouwen in de politiek in het algemeen vergroten. Om de opkomst te verhogen en de kosten te verlagen is het mogelijk om referendums samen met bestaande verkiezingen te houden en/of online te stemmen met behulp van DigiD.
 • De kosten van het Koningshuis moeten transparanter. Om te beginnen moeten de rollen en verantwoordelijkheden worden bepaald; daar wordt een een budget aan gekoppeld.
 • Politici en ambtenaren zweren trouw aan de grondwet, niet langer aan de Koning.

Terug naar boven


BelastingenWij willen:


 • Een eerlijker, doelmatiger en duurzamer belastingstelsel

Hoe JONG dit wil bereiken:


 • Het belastingtarief boven de zestigduizend euro naar 45%.
 • Duurzaam en gezond voedsel in het 0%-tarief, net als zorgproducten en nieuwbouwwoningen.
 • Schaf de assurantiebelasting af en doe de verkoop van verzekeringen komen in het 21%-tarief.
 • Zorg dat energieleveranciers over de netto-geïmporteerde stroom extra belasting betalen om te voorkomen dat zij hun CO2-uitstoot verplaatsen.
 • Op bepaalde grondstoffen moet op Europees niveau een grondstoffenbelasting worden ingevoerd.
 • Op brandstoffen voor de lucht- en scheepsvaart moeten dezelfde accijns ingevoerd moeten worden als voor het wegverkeer. Tot die tijd moet het luchtverkeer op een andere manier belast worden door bijvoorbeeld luchthaventarieven en geen subsidies voor de KLM.

Terug naar boven


DefensieWij willen:


 • Een state of the art defensieapparaat.
 • Europese samenwerking effectiever maken.
 • Korps Nationale Reserve uitbreiden.
 • Veiligheid ABC-eilanden versterken.
 • Meer focus op de bescherming tegen cyberaanvallen.
 • Onze Nederlandse invloed wereldwijd gebruiken om vrede na te streven.

Hoe JONG dit wil bereiken:


 • Effectievere inzet van diplomatie om de vrede in de wereld te bewaren.
 • Verhoog het totale defensiebudget naar 2% van ons bbp om geplande investeringen te kunnen doen.
 • Officieren in opleiding gaan vaker aan buitenlandse opleidingscentra studeren om de samenwerking te bevorderen.
 • Aandeel in het budget voor het Korps Nationale Reserve verhogen.
 • Voorkomen dat het Caribisch deel van het Koninkrijk als een bedreiging in de regio aldaar wordt gezien.
 • Het budget van het Defensie Cyber Commando wordt verhoogd; meer aandacht voor cyberveiligheid.

Terug naar boven


BuitenlandWij willen:


 • In ons buitenlands beleid wereldwijd opkomen voor mensenrechten.
 • Europese samenwerking versterken en focussen op internationale thema’s als migratie en de klimaataanpak.
 • Intergenerationeel beleid wereldwijd bevorderen.
 • Ons inzetten voor een betere wereld met minder armoede.
 • Een efficiënter ontwikkelingsbeleid waarbij het geld zo goed mogelijk wordt besteed;
 • Vluchtelingenmigratie bij de bron aanpakken in plaats van de gevolgen te bestrijden.

Hoe JONG dit wil bereiken:


 • Via de Verenigde Naties landen nog vaker aanspreken op mensenrechtenschending.
 • Nederland moet via de Europese ministerraad vaker aandacht vragen voor belangrijke Europese problemen. En de problemen die de Europese grenzen overschrijden, moeten wereldwijd worden aangepakt.
 • Meer inzetten op beleid dat verder kijkt dan de korte termijn.
 • Studenten uit de armste landen van de wereld en voormalige Nederlandse gebieden mogen voor hetzelfde tarief als Nederlanders of gratis studeren. Dit is een effectieve manier van ontwikkelingshulp.

Terug naar boven


PensioenenWij willen:


 • Een eerlijk pensioenstelsel, waarbij jongeren niet veel meer betalen dan ouderen en er toch minder voor terugkrijgen.
 • Dat iedere oudere boven het bestaansminimum kan leven.
 • Een pensioenstelsel dat ook op lange termijn haalbaar is.
 • Een duurzaam pensioenstelsel waarbij enkel in duurzame sectoren wordt belegd.
 • Iedereen pensioen laten opbouwen.

Hoe JONG dit wil bereiken:


 • Vervang de AOW door een Negatieve Inkomstenbelasting. Hierdoor leeft geen enkele gepensioneerde in armoede en blijft het stelsel betaalbaarder.
 • We gaan niet akkoord met een Pensioenstelsel dat de rekening onevenredig doorschuift naar de jongere generaties.
 • Pensioenfondsen moeten beleggen in zaken die duurzaam en sociaal verantwoordelijk zijn.
 • Nederlanders die geen pensioen opbouwen en niet voldoende sparen, moeten zich inschrijven bij een pensioenverzekeraar. Dit wordt bepaald aan de hand van een vermogenstoets, welke op verschillende leeftijden plaatsvindt.

Terug naar boven